Regulamin strony

Regulamin korzystania z systemu "Poznań w porządku"

 

1.     Postanowienia wstępne

1.1.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Systemu "Poznań w porządku" zwanego dalej "Systemem" przez użytkowników, zwanych w dalszej części "Użytkownikami".

1.2.    System został udostępniony Użytkownikom w celu zgłaszania problemów dotyczących czystości zauważonych przez nich w przestrzeni miejskiej.

1.3.    Administratorem Systemu jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.

1.4.    Korzystanie z Systemu oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2.     Podstawowe zasady korzystania z Systemu

2.1.    Korzystanie z Systemu jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.2.    Korzystanie z Systemu możliwe jest poprzez stronę internetową https://porzadek.poznan.pl lub aplikację mobilną  „Poznań w Porządku” udostępnioną na systemy operacyjne Android.

2.3.    Prawidłowe zgłoszenie problemów dotyczących czystości powinno zawierać co najmniej: lokalizację, kategorię oraz opis zgłoszenia.

2.4.    Skrócona instrukcja prawidłowego dodawania zgłoszenia o którym mowa w ust. 3, dostępna jest pod następującym linkiem: https://porzadek.poznan.pl/files/Poznan-w-porzadku-biuletyn-instrukcja.pdf

2.5.    Do zgłoszenia o którym mowa w ust. 3 można załączyć dodatkowy opis miejsca oraz maksymalnie 4 zdjęcia, z których pojedyncze nie powinno przekraczać rozmiaru 3 MB. Zdjęcia można przesyłać w formacie graficznym JPG lub PNG.

2.6.    Aby zgłoszenie zostało uznane za poprawne i przyjęte do rozpatrzenia, należy zalogować się w Systemie lub podać adres e-mail. Dodanie zgłoszenia bez logowania wymaga podania adresu e-mail oraz potwierdzenia poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny przesyłany na wskazany adres e-mail.

2.7.    Każda osoba zakładająca konto w Systemie musi zaakceptować niniejszy Regulamin oraz potwierdzić autentyczność swojego adresu e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na wskazany adres e-mail.

2.8.    Zgłoszenia przesłane za pomocą Systemu zostaną rozpatrzone na zasadzie kolejności wpływania i/lub ustalonego priorytetu.

2.9.    System każdorazowo powiadomi zgłaszającego o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

2.10.                    Zakazane jest:

·              korzystanie z Systemu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami,

·              przesyłanie za pomocą Systemu treści łamiących prawo (w tym „spamu”,  materiałów łamiących prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich),

·              wprowadzanie do Systemu informacji niezgodnych z rzeczywistością, w szczególności podawanie fałszywych danych osobowych lub dodawanie fałszywych zgłoszeń.

 

3.     Kontakt, rozwiązywanie problemów

Wszelkie problemy techniczne, w tym prośby o wsparcie, należy kierować na adres: gk@um.poznan.pl lub pisemnie bądź telefonicznie na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. (61) 878 55 41 lub (61) 878 58 64.

 

4.     Prawa autorskie

W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, w szczególności publikowanych zdjęć oraz opisów problemów, użytkownik Systemu przyznaje administratorowi niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach Systemu do celów związanych z rozwiązaniem zgłaszanego problemu.

 

5.     Dane osobowe

5.1.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

5.2.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

5.3.    Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

5.4.    Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którym jest utrzymanie porządku publicznego w gminie.

5.5.    Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5.6.    Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

              dostępu do swoich danych osobowych

              żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

              wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane

              żądania usunięcia danych, gdy:

-                  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

-                  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

-                  po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy  przetwarzania

              żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

-                  osoby te kwestionują prawidłowość danych

-                  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

-                  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

-                  osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu

5.7.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

5.8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do dokonania zgłoszenia nieporządku w systemie.

5.9.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5.10.                    Dane osobowe mogą być przekazane w celu obsługi zgłoszenia w zależności od jego rodzaju, do poszczególnych miejskich jednostek organizacyjnych.

5.11.                    Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

 

6.     Polityka prywatności

6.1.    Administrator Systemu chroni prywatność Użytkowników Systemu, w tym zwłaszcza dane osobowe, z należytą starannością oraz z zachowaniem obowiązujących w tej dziedzinie przepisów prawa.

6.2.    Administrator Systemu zastrzega sobie możliwość przekazania informacji o danych osobowych użytkowników, w przypadku otrzymania prośby od organów do tego uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6.3.    W trakcie korzystania z Systemu, Administrator gromadzi i analizuje następujące dane:

              Dane techniczne niezbędne do zapewnienia rozliczalności pracy Systemu (w tym adresy IP, z których wysyłane są informacje, dane urządzenia z którego następuje komunikacja z Systemem);

              Dane statystyczne i analityczne na temat zachowania się użytkownika, jego aktywności w Systemie oraz wykonywanych czynności – dane zanonimizowane analizowane są za pomocą zewnętrznego narzędzia Google Analytics.

              Dane podawane przez użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Systemie, w tym treści wprowadzane do Systemu takie jak zdjęcia, opisy, korespondencja wysyłana przez System, informacje o zgłoszeniach oraz działaniach związanych z ich załatwieniem, w tym również oznaczenie daty i godziny odnoszące się do poszczególnych czynności i operacji.

 

7.     Odpowiedzialność stron

7.1.    Administrator systemu dokłada starań, aby korzystanie z Systemu było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń.

7.2.    W przypadku otrzymania zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w Systemie przez jego użytkowników lub związanej z nimi działalności, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

7.3.    Administrator może odmówić przechowania i publicznego udostępniania danych, zablokować dostęp lub usunąć z Systemu dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

8.     Postanowienia końcowe

8.1.    Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w Systemie.

8.2.    W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Użytkownicy zostaną o nich powiadomieni e-mailem.

8.3.    Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Systemu przez przesłanie do Administratora wniosku o usunięcie konta użytkownika w każdym czasie.

8.4.    W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia właściwych aktów prawnych, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

8.5.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2019 r.